basket
Dodaj swoje ulubione hotele, aby je wygodnie przeglądać
Znajdź hotel

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania ze strony internetowej rodzinawhotelu.pl (dalej „Strona” lub „Strona Internetowa”).

Administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) jest Wioletta Hamerska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Etirez Wioletta Hamerska”, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 1A, 04-695 Warszawa, NIP: 9521360929, REGON: 142167603, adres e-mail: etirez@etirez.pl (dalej „Administrator”).

1.    Gromadzenie danych osobowych

1.1    Korzystanie ze Strony nie wymaga ujawniania danych osobowych na Stronie Internetowej. Użytkownik może jednak podać swoje dane, jeśli Strona Internetowa przewiduje taką możliwość, w celu umożliwienia świadczenia usług opisanych w regulaminie Strony Internetowej (dalej „Usługi”).

1.2    Podanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail) jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z Usług. Informacje te, poza wykorzystywaniem w celu umożliwienia korzystania z Usług, używane są w celu:
  1. obsługi próśb o pomoc techniczną,

  2. prowadzenia badań wewnętrznych służących ulepszeniu funkcjonowania Strony Internetowej,

  3. prowadzenia korespondencji administracyjnej,

  4. zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryn internetowych oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć,

  5. wysyłania informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie uprzednio zaakceptowanym przez użytkownika.

1.3    W przypadku podania danych osobowych przez Użytkownika, zastosowanie będą miały postanowienia ust. 2 poniżej.

2.    Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

2.1    Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkownika podane w formularzach dostępnych na Stronie Internetowej (w tym nazwisko i imię, adresy elektroniczne użytkownika), o ile są niezbędne do zawarcia umowy w sprawie świadczenia Usług, jej wykonywania, zmian i rozwiązania, a także inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonych Usług, oraz w pozostałych przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie i regulaminie Strony Internetowej. Usługodawca może ponadto przetwarzać dane osobowe użytkownika w celach marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w takich celach.

2.2    Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawy.

2.3    Podanie wybranych danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownikowi, który udostępnił swoje dane Administratorowi, przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Zgłoszenia w tym celu należy przesyłać na adres e-mail: etirez@etirez.pl.

2.4    Dane osobowe użytkowników korzystających ze Strony nie są udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom, za wyjątkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na udostępnienie danych osobowych lub sytuacji przewidzianych prawem. Ujawnienie niektórych danych osobowych może także nastąpić dobrowolnie, w wyniku działań podejmowanych przez samych użytkowników, właściwych dla wybranych funkcjonalności Strony (np. poprzez zamieszczenie komentarzy).

2.5    Bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i posiadające odpowiednie upoważnienia osoby zajmujące się obsługą witryny. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

2.6    Administrator nie zapewnia jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby, które wejdą w posiadanie danych użytkownika w sposób niezgodny z prawem. Jeżeli dane zostaną wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej sytuacji.

2.7    Komentarze zamieszczane na Stronie są ogólnodostępne, w związku z czym Administrator nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w komentarzach przez użytkowników. Nie należy w komentarzach zamieszczać żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób.

3.    Pozostałe informacje

3.1    Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.

3.2    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez jej zamieszczenie na Stronie w nowym brzmieniu. Użytkowników Strony obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie dostępnej na Stronie.

HPR - Ogólnopolski progrmam certyfikacji obiektów hotelowych w Polsce

Hotel Przyjazny Rodzinie to ogólnopolski program certyfikujący obiekty hotelowe w Polsce. Celem programu jest weryfikacja, ocena i promocja obiektów hotelowych, tworzących atrakcyjne warunki wypoczynku i pobytu dla rodzin z dziećmi w różnym wieku.

W ciągu 14 lat oceniliśmy i przyznaliśmy certyfikaty ponad 815 obiektom hotelowym. Przejechaliśmy 547.074 km w tym czasie, aby dotrzeć do audytowanych hoteli, które ocenia ponad 50 osób z Kapituły HPR.

Tutaj znajdziesz hotel dla swojej rodziny z aktualnym certyfikatem 14 edycji HPR, który jest ważny do 31.03.2023.

Obecnie trwa już 14 edycja 2021/2022.

Organizator – Etirez Violetta Hamerska